لیست قیمت سیم و کابل مازندران


کابل افشان (FLEXIBLE)

ردیف نوع کابل سایز قیمت مصرف کننده (به ریال)
1 سیم افشان 1 × 1 3.100
2 سیم افشان 1.5 × 1 4.140
3 سیم افشان 2.5 × 1 6,690
4 سیم افشان 4 ×  1 10,730
5 سیم افشان 6 × 1 16,100
6 سیم افشان 10 × 1 28,630
7 سیم افشان 16 × 1 46,660
8 سیم افشان 25 × 1 72,980
9 سیم افشان 35 × 1 101,000
10 کابل افشان 0.75 × 2 6,870
11 کابل افشان 1 × 2 8,450
12 کابل افشان 1.5 × 2 11,280
13 کابل افشان 2.5 × 2 17,580
14 کابل افشان 4 × 2  26,630
15 کابل افشان 6 × 2 38,830
16 کابل افشان 10 × 2 67,220
17 کابل افشان 1 × 3 11,900
18 کابل افشان 1.5 × 3 15,750
19 کابل افشان 2.5 × 3 24,600
20 کابل افشان 4 × 3 37,580
21 کابل افشان 6 × 3 55,020
22 کابل افشان 10 × 3 95,360
23 کابل افشان 1 × 4 14,100
24 کابل افشان 1.5 × 4 20,150
25 کابل افشان 2.5 × 4 31,950
26 کابل افشان 4 × 4 49,320
27 کابل افشان 6 × 4 72,370
28 کابل افشان 10 × 4 124,000
29 کابل افشان 16 × 4 202,050
30 کابل افشان 1.5 × 5 24,780
31 کابل افشان 2.5 × 5 39,470
32 کابل افشان 4 × 5 61,400
33 کابل افشان 6 × 5 88,870
34 کابل افشان 10 × 5 152,820
35 کابل افشان 16 × 5 253,830
36 کابل افشان 16 + 25 × 3 294,150
37 کابل افشان 16 + 35 × 3 380,400


کابل افشان با استاندارد 3569

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل افشان 4 ×2

28,890

2 کابل افشان 6 × 2 40,880
3 کابل افشان 4 × 3 40,370
4 کابل افشان 6 × 3 57,790
5 کابل افشان 4 × 4 52,430
6 کابل افشان 6 × 4 74,620
7 کابل افشان 4 × 5 64,550
8 کابل افشان 6 × 5 91,340


کابل مفتولی (UN FLEXIBLE)

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 سیم مفتولی آهنی 1.5 × 1 620
2 سیم مفتولی 1.5 × 1 4,580
3 سیم مفتولی 2.5 × 1 7,120
4 سیم مفتولی 4 × 1 11,290
5 سیم مفتولی 6 × 1 16,900
6 سیم مفتولی 10 × 1 27,530
7 سیم مفتولی 16 × 1 45,110
8 کابل مفتولی 1.5 × 2

12,730

9 کابل مفتولی 2.5 × 2 18,850
10 کابل مفتولی 4 × 2 28,040
11 کابل مفتولی 6 × 2 40,310
12 کابل مفتولی 10 × 2 64,390
13 کابل مفتولی 1.5 × 3 17,700
14 کابل مفتولی 2.5 × 3 26,100
15 کابل مفتولی 4 × 3 39,710
16 کابل مفتولی 6 × 3 58,110
17 کابل مفتولی 10 × 3 92,560
18 کابل مفتولی 1.5 × 4 22,260
19 کابل مفتولی 2.5 × 4 33,880
20 کابل مفتولی 4 × 4 51,230
21 کابل مفتولی 6 × 4 75,580
22 کابل مفتولی 10 × 4 121,250
23 کابل مفتولی 16 × 4 193,850
24 کابل مفتولی 1.5 × 5 27,400
25 کابل مفتولی 2.5 × 5 41,550
26 کابل مفتولی 4 × 5 63,080
27 کابل مفتولی 6 × 5 93,250
28 کابل مفتولی 10 × 5 150,760
29 کابل مفتولی 16 × 5 257,680
30 کابل مفتولی 16 + 25 × 3 269,900
31 کابل مفتولی 16 + 35 × 3 357,180
32 کابل مفتولی 25 × 1 73,150
33 کابل مفتولی 35 × 1 101,350
34 کابل مفتولی 50 × 1 133,140
35 کابل مفتولی 70 × 1 187,440
36 کابل مفتولی 95 × 1 249,130
37 کابل مفتولی 120 × 1 268,000
38 کابل مفتولی 150 × 1 410,760
39 کابل مفتولی 185 × 1 511,210
40 کابل جری دار 1.5 × 2 11,670
41 کابل جری دار 2.5 × 2 18,510


کابل مفتولی با استاندارد 3569

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل مفتولی 6 × 2 44,170
2 کابل مفتولی 6 × 4 88,940
3 کابل مفتولی 35 × 4 431,350


کابل زمینی - A-2Y(ST)2

ردیف  نوع کابل سایز قیمت
1 کابل زمینی 0.4 × 2 × 2 3.310
2 کابل زمینی 0.4 × 2 × 4 5.110
3 کابل زمینی 0.4 × 2 × 6 7,230
4 کابل زمینی 0.4 × 2 × 10 10,960
5 کابل زمینی 0.4 × 2 × 15 16,410
6 کابل زمینی 0.4 × 2 × 20 21,030
7 کابل زمینی 0.4 × 2 × 25 25,470
8 کابل زمینی 0.4 × 2 × 30 30,450
9 کابل زمینی 0.4 × 2 × 40 40,600
10 کابل زمینی 0.4 × 2 × 50 49,410
11 کابل زمینی 0.4 × 2 × 100 96,170
12 کابل زمینی 0.5 × 2 × 2 4,020
13 کابل زمینی 0.5 × 2 × 4 7,130
14 کابل زمینی 0.5 × 2 × 6 9,860
15 کابل زمینی 0.5 × 2 × 10 15,870
16 کابل زمینی 0.5 × 2 × 20 29,290
17 کابل زمینی 0.5 × 2 × 50 72,680
18 کابل زمینی 0.5 × 2 × 100 141,140
19 کابل زمینی 0.6 × 2 × 2 5,860
20 کابل زمینی 0.6 × 2 × 3 7,690
21 کابل زمینی 0.6 × 2 × 4 9,680
22 کابل زمینی 0.6 × 2 × 6 13,530
23 کابل زمینی 0.6 × 2 × 10 22,820
24 کابل زمینی 0.6 × 2 × 15 32,820
25 کابل زمینی 0.6 × 2 × 20 42,520
26 کابل زمینی 0.6 × 2 × 25 52,440
27 کابل زمینی 0.6 × 2 × 30 63,180
28 کابل زمینی 0.6 × 2 × 40 84,460
29 کابل زمینی 0.6 × 2 × 50 104,860
30 کابل زمینی 0.6 × 2 × 60 129,600
31 کابل زمینی 0.6 × 2 × 70 153,700
32 کابل زمینی 0.6 × 2 × 100 203,230


کابل آیفونی AIPHONE

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل آیفونی 0.4 × 2 1.590
2 کابل آیفونی 0.4 × 4 2.450
3 کابل آیفونی 0.4 × 6 3.340
4 کابل آیفونی 0.4 × 8 4.200
5 کابل آیفونی 0.4 × 10 5.120
6 کابل آیفونی 0.4 × 12 6.010
7 کابل آیفونی   0.5 ×2 1,990
8 کابل آیفونی 0.5 × 4 3.300
9 کابل آیفونی 0.5 × 6 4.630
10 کابل آیفونی 0.5 × 8 5,950
11 کابل آیفونی 0.5 × 10 7.250
12 کابل آیفونی 0.5 × 12 8,570
13 کابل آیفونی 2 لا 0.5 1,460
14 کابل آیفونی 0.6 × 4 4,150


کابل هوایی J - Y(ST)Y

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل هوایی 0.4 × 2 × 2 3,190
2 کابل هوایی 0.4 × 2 × 4 5.150
3 کابل هوایی 0.4 × 2 × 6 6,670
4 کابل هوایی 0.4 × 2 × 10 11,210
5 کابل هوایی 0.4 × 2 × 15 16,400
6 کابل هوایی 0.4 × 2 × 16 17,780
7 کابل هوایی 0.4 × 2 × 20 21,020
8 کابل هوایی 0.4 × 2 × 25 25,480
9 کابل هوایی 0.4 × 2 × 30 32,990
10 کابل هوایی 0.4 × 2 × 32 34,470
11 کابل هوایی 0.4 × 2 × 40 40,890
12 کابل هوایی 0.4 × 2 × 50 49,350
13 کابل هوایی 0.4 × 2 × 100 96,900
14 کابل هوایی 0.5 × 2 × 1 2,910
15 کابل هوایی 0.5 × 2 × 2 4.080
16 کابل هوایی 0.5 × 2 × 3 5,430
17 کابل هوایی 0.5 × 2 × 4 6,670
18 کابل هوایی 0.5 × 2 × 5 8,730
19 کابل هوایی 0.5 × 2 × 6 9,730
20 کابل هوایی 0.5 × 2 × 10 15,960
21 کابل هوایی 0.5 × 2 × 15 22,790
22 کابل هوایی 0.5 × 2 × 16 26,110
23 کابل هوایی 0.5 × 2 × 18 27,950
24 کابل هوایی 0.5 × 2 × 20 29,350
25 کابل هوایی 0.5 × 2 × 25 36,110
26 کابل هوایی 0.5 × 2 × 40 58,970
27 کابل هوایی 0.5 × 2 × 50 71,030
28 کابل هوایی 0.5 × 2 × 100 140,190
29 کابل هوایی 0.6 × 2 × 1 4,730
30 کابل هوایی 0.6 × 2 × 2 5.210
31 کابل هوایی 0.6 × 2 × 3 6,770
32 کابل هوایی 0.6 × 2 × 4 8,770
33 کابل هوایی 0.6 × 2 × 6 12,660
34 کابل هوایی 0.6 × 2 × 10 21,260
35 کابل هوایی 0.6 × 2 × 15 33,040
36 کابل هوایی 0.6 × 2 × 20 40,610
37 کابل هوایی 0.6 × 2 × 25 49,950
38 کابل هوایی 0.6 × 2 × 30 58,200
39 کابل هوایی 0.6 × 2 × 40 79,530
40 کابل هوایی 0.6 × 2 × 50 99,450
41 کابل هوایی 0.6 × 2 × 60 119,260
42 کابل هوایی 0.6 × 2 × 70 131,710
43 کابل هوایی 0.6 × 2 *100 199,060
44 هوایی JYY 0.4 × 2 × 32 31,140


کابل کواکسیال - COAXIAL

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل کواکسیال 3c-2v 4,740
2 کابل کواکسیال 4.5c-2v 7,080
3 کابل کواکسیال فویلدار 4.5c-2v 7,670
4 کابل کواکسیال RG-6U 7,950
5 کابل کواکسیال RG-6U EN 8,750
6 کابل کواکسیال RG-11U 22,380
7 کابل کواکسیال آلومینیوم 4.5c-2v AL 3,320
8 کابل کواکسیال آلومینیوم RG-59 3,860
9 کابل کواکسیال(مغزی آلومینیوم شیلد مس) 4.5c-2v ACU 5,100
10 کابل کواکسیال (مغزی مس شیلد آلومینیوم) 4.5c-2v CUA 4,150


کابل شیلد - YSL(ST)CY

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 کابل شیلد YSLCY 1 × 2 13,820
2 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 2 17,660
3 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 2 25,350
4 کابل شیلد YSLCY 1 ×3 19,250
5 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 3 24,910
6 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 3 36,200
7 کابل شیلد YSLCY 1 × 4 23,460
8 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 4 30,670
9 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 4 47,540
10 کابل شیلد YSLCY 1 × 5 28,730
11 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 5 39,390
12 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 5 41,450
13 کابل شیلد YSLCY 1 × 6 30,750
14 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 6 46,840
15 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 6 67,310
16 کابل شیلد YSLCY 1 × 7 46,160
17 کابل شیلد YSLCY 1.5 × 7 54,740
18 کابل شیلد YSLCY 2.5 × 7 92,000

 

ردیف نوع کابل سایز قیمت
1 تابلو 12 فیوز 14 58,200
2 تابلو 8 فیوز 20 41,600
3 تابلو 6 فیوز 20 24,900
4 تابلو4 فیوز 20 23,000
5 تابلو 12 فیوز مشکی 14 31,000
6 تابلو 12 فیوز سفید 14 38,600
7 تابلو 8 فیوز مشکی 24 24,400
8 تابلو 8 فیوز سفید 24 27,800
9 قاب تکفاز 120 4,400
10 قاب سه فاز 72 6,400
11 قوطی کلید معمولی 300 800
12 قوطی کلید درجه 1 - شفاف 300 1,470
13 قوطی کلید درجه 1- قرمز 300 1,470
14 جعبه تقسیم 10*10 سفید 100 5,850
15 جعبه تقسیم 10*10 مشکی 100 4,900
16 چراغ سقفی 15 40,000
17 چراغ دیواری 20 37,600
18 چراغ دیواری سقفی 20 53,200
19 چراغ سقفی SA 16 64,100
20 پریز چهارخانه 20 138,600

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

مشاوره رایگان
Close and go back to page
دفتر تهران 02166962067 __ 02166476913
Toggle Bar