( Kärcher) کارواش خانگی کارچر


 کارواش خانگی کارچر - کارواش کارچر - کارواش کارشر - فروش کارواش خانگی کارچر - قیمت کارواش خانگی کارچر - خرید کارواش خانگی کارچر - کارواش خانگی آلمانی کارچر- کارواش خانگی ماشین کارچر - فروش اینترنتی کارواش خانگی کارچر - واترجت خانگی کارچر - واتر جت خانگی کارچر- نمایندگی کارواش خانگی کارچر - نمایندگی انحصاری کارواش کارچر - کارواش خانگی آنووی کارچر - نمایندگی کارواش خانگی


کارواش خانگی کارچر ( K2 پایه )

            کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa) max.110/max.11
نرخ جریان l/h max. 360
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 20
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.4
وزن بدون تجهیزات جانبی 4
ابعاد  (L x W x H) (mm)

280x176x443

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50-60
ولتاژ (V) 220-240

 

 

کارواش خانگی کارچر ( k2 کوچک )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa)

max.110/max.11

نرخ جریان l/h max. 360
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 20
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.4
وزن بدون تجهیزات جانبی 4
ابعاد  (L x W x H) (mm)

280x176x443

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50-60
ولتاژ (V) 220-240

کارواش خانگی کارچر ( k2 کوچک خودرویی )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa)

max.110/max.11

نرخ جریان l/h max. 360
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 20
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.4
وزن بدون تجهیزات جانبی 4
ابعاد  (L x W x H) (mm)

280x176x443

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50-60
ولتاژ (V) 220-240

 

کارواش خانگی کارچر (k2 خودرویی و خانگی کوچک )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa)

max.110/max.11

نرخ جریان l/h max. 360
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 20
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.4
وزن بدون تجهیزات جانبی 4
ابعاد  (L x W x H) (mm)

280x176x443

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50-60
ولتاژ (V) 220-240

 

کارواش خانگی کارچر ( K2 )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa)

20-max.110/max.11

نرخ جریان l/h max. 360
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 20
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.4
وزن بدون تجهیزات جانبی 4.8
ابعاد  (L x W x H) (mm)

280x242x783

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50-60
ولتاژ (V) 220-240

 

کارواش خانگی کارچر ( K2 خودرویی کلاسیک )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa)

20-max.110/max.11

نرخ جریان l/h max. 360
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 20
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.4
وزن بدون تجهیزات جانبی 4.8
ابعاد  (L x W x H) (mm)

280x242x783

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50-60
ولتاژ (V) 220-240

 

کارواش خانگی کارچر ( K2 خانگی )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa)

20-max.110/max.11

نرخ جریان l/h max. 360
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 20
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.4
وزن بدون تجهیزات جانبی 4.8
ابعاد  (L x W x H) (mm)

280x242x783

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50-60
ولتاژ (V) 220-240

 

 

کارواش خانگی کارچر ( K2 کلاسیک خودرویی و خانگی T50 )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa)

20-max.110/max.11

نرخ جریان l/h max. 360
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 20
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.4
وزن بدون تجهیزات جانبی 4.82
ابعاد  (L x W x H) (mm)

241.6x279.8x782.5

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50-60
ولتاژ (V) 220-240

کارواش خانگی کارچر ( K2  پرمیوم خانگی )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa)

20-max.110/max.11

نرخ جریان l/h max. 360
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 20
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.4
وزن بدون تجهیزات جانبی 4.94
ابعاد  (L x W x H) (mm)

241.6x279.8x782.5

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50-60
ولتاژ (V) 220-240

 

کارواش خانگی کارچر ( K2 پرمیوم خانگی و خورویی )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa)

20-max.110/max.11

نرخ جریان l/h max. 360
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 20
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.4
وزن بدون تجهیزات جانبی 4.8
ابعاد  (L x W x H) (mm)

280x242x783

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50-60
ولتاژ (V) 220-240

 

کارواش خانگی کارچر ( K4 کوچک )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa) 20-up. 130/2-up. 13
نرخ جریان l/h max. 420
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 30
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.8
وزن بدون تجهیزات جانبی 14.1
ابعاد  (L x W x H) (mm)

349x426x878

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50
ولتاژ (V) 230

 

کارواش خانگی کارچر ( K4 کوچک خانگی )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa) 20-up. 130/2-up. 13
نرخ جریان l/h max. 420
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 30
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.8
وزن بدون تجهیزات جانبی 11.3
ابعاد  (L x W x H) (mm)

516x295x282

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50
ولتاژ (V) 230

کارواش خانگی کارچر ( K4 )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa) 20-up. 130/2-up. 13
نرخ جریان l/h max. 420
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 30
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.8
وزن بدون تجهیزات جانبی 11.8
ابعاد  (L x W x H) (mm)

300x394x876

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50
ولتاژ (V) 230

کارواش خانگی کارچر ( K4  خانگی پرمیوم Eco!ogic )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa) 20-up. 130/2-up. 13
نرخ جریان l/h max. 420
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 30
حداکثر دما (°C) max. 40
توان (KW) 1.8
وزن بدون تجهیزات جانبی 14.1
ابعاد  (L x W x H) (mm)

349x426x878

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50
ولتاژ (V) 230

کارواش خانگی کارچر ( K5 کوچک )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa) 20-max. 145/2-max. 14.5
نرخ جریان l/h max. 500
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 40
حداکثر دما (°C) up to 40
توان (KW) 2.1
وزن بدون تجهیزات جانبی 11.5
ابعاد  (L x W x H) (mm)

516x295x282

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50
ولتاژ (V) 230

کارواش خانگی کارچر ( K5 )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa) 20-max. 145/2-max. 14.5
نرخ جریان l/h max. 500
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 40
حداکثر دما (°C) up to 40
توان (KW) 2.1
وزن بدون تجهیزات جانبی 13.3
ابعاد  (L x W x H) (mm)

349x427x867

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50
ولتاژ (V) 230

کارواش خانگی کارچر ( K5 خودرویی )

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa) 20-max. 145/2-max. 14.5
نرخ جریان l/h max. 500
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 40
حداکثر دما (°C) up to 40
توان (KW) 2.1
وزن بدون تجهیزات جانبی 13.3
ابعاد  (L x W x H) (mm)

349x426x878

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50
ولتاژ (V) 230

کارواش خانگی کارچر ( K7  پرمیوم)

          کارواش  

مشخصات فنی کارواش کارچر (کارشر)

فشار(bar/MPa) 20-max. 160/2-up. 16
نرخ جریان l/h max. 600
کارکرد در واحد سطح (m²/h) 60
حداکثر دما (°C) up to 60
توان (KW) 2.8
وزن بدون تجهیزات جانبی 20
ابعاد  (L x W x H) (mm)

404x461x968

مخزن مواد شوینده -
فرکانس (Hz) 50
ولتاژ (V) 220-240

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

مشاوره رایگان
Close and go back to page
دفتر تهران 02166962067 __ 02166476913
Toggle Bar