کمپرسور Shimge

مشخصات فنی کمپرسور SG1155T

 

          کمپرسور  

مشخصات فنی کمپرسور SG1155T

قدرت 15 HP
جابجایی 1600 L/min
فشار تخلیه 12.5 bar
ظرفیت مخزن 300 L
 
جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGV9631

 

          کمپرسور  

مشخصات فنی کمپرسور SGV9631

قدرت 3 HP
جابجایی 336/406  L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 50 L
 
جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBB9533

 

          کمپرسور  

مشخصات فنی کمپرسور SGBB9533

قدرت 2 HP
جابجایی 198/238  L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 24 L
 
جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGFL9131

 

          کمپرسور  

مشخصات فنی کمپرسور SGFL9131

قدرت 2 HP
جابجایی 198/238 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 24 L
 
جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9033

 

          کمپرسور  

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9033

قدرت 2 HP
جابجایی 198/238 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 50 L
 
جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9032

 

          کمپرسور  

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9032

قدرت 1.5 HP
جابجایی 158/190 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 20 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9031

 

          کمپرسور  

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9031

قدرت 1.5 HP
جابجایی 198/238 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 24 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGDB9202

 

          کمپرسور  

مشخصات فنی کمپرسور SGDB9202

قدرت 1 HP
جابجایی 118/142 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 8 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGDB9201

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGDB9201

قدرت 2 HP
جابجایی 60/72 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 8 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGFL9102

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGFL9102

قدرت 2 HP
جابجایی 198/238 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 24 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGFL9101

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGFL9101

قدرت 2 HP
جابجایی 198/238 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 24 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBB9501

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGBB9501

قدرت 2 HP
جابجایی 198/238 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 10 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGSB9402

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGSB9402

قدرت 2 HP
جابجایی 206/248 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 17 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGQF9302

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGQF9302

قدرت 2 HP
جابجایی 206/248 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 15 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9027

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9027

قدرت 1.8 HP
جابجایی 213/256 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 50 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9026

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9026

قدرت 2.5 HP
جابجایی 213/256 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 40 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9025

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9025

قدرت 1.5 HP
جابجایی 158/190 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 20 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9024

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9024

قدرت 2 HP
جابجایی 206/248 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 20 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9023

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9023

قدرت 1.5 HP
جابجایی 158/190 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 24 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9022

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9022

قدرت 2 HP
جابجایی 206/248 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 24 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9021

 

             کمپرسور

مشخصات فنی کمپرسور SGBM9021

قدرت 2.5 HP
جابجایی 213/256 L/min
فشار تخلیه 8 bar
ظرفیت مخزن 24 L
 

جهت مشاهده ی اطلاعات تکمیلی کمپرسور کلیک نمایید

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

مشاوره رایگان
Close and go back to page
دفتر تهران 02166962067 __ 02166476913
Toggle Bar