موتور تک لانسین


 

 

موتور تک لانسین G 160 F

 

موتور تک لانسین

مدل G 160 F
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک
قدرت موتور (hp) 5
حجم موتور (cc) 166
حجم مخزن روغن (L) 0/6
حجم باک سوخت (L) 3/6
ساعت کارکرد (h) 4
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد ویبراتور ، پمپ آب ، موتور سمپاش ، برش آسفالت ، کاتر ، کمپکتور ، شمشه موتور ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت افقی
وزن (kg) 15/5
سیستم استارت هندلی
ابعاد 335×362×312

 

 

موتور تک لانسین G 200 F

 

موتور تک لانسین

  • جزئیات موتور تک
مدل G 200 F
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک
قدرت موتور (hp) 6
حجم موتور (cc) 166
حجم مخزن روغن (L) 0/6
حجم باک سوخت (L) 3/6
ساعت کارکرد (h) 4
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد ویبراتور ، پمپ آب ، موتور سمپاش ، موتور برق ، برش آسفالت ، کاتر ، کمپکتور ، شمشه موتور ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت افقی
وزن (kg) 16
سیستم استارت هندلی
ابعاد 335×376×312

 

 

موتور تک لانسین G 200 FC

 

موتور تک لانسین

  • جزئیات موتور تک
مدل G 200 FC
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک ، دور پایین ، گیربکسی
قدرت موتور (hp) 6
حجم موتور (cc) 166
حجم مخزن روغن (L) 0/6
حجم باک سوخت (L) 3/6
ساعت کارکرد (h) 4
بالاترین دور 1500
گارانتی یک سال
کارکرد ویبراتور ، پمپ آب ، موتور سمپاش ، موتور برق ، برش آسفالت ، کاتر ، کمپکتور ، شمشه موتور ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت افقی
وزن (kg) 16/5
سیستم استارت هندلی
ابعاد 335×376×312

 

موتور تک لانسین G 200 FB

 

موتور تک لانسین

مدل G 200 FB
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک ، دور پایین ، کلاچ دار
قدرت موتور (hp) 6
حجم موتور (cc) 166
حجم مخزن روغن (L) 0/6
حجم باک سوخت (L) 3/6
ساعت کارکرد (h) 4
بالاترین دور 1500
گارانتی یک سال
کارکرد ویبراتور ، پمپ آب ، موتور سمپاش ، موتور برق ، برش آسفالت ، کاتر ، کمپکتور ، شمشه موتور ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت افقی
وزن (kg) 19
سیستم استارت هندلی
ابعاد 335×376×312

 

موتور تک لانسین G 390 F

 

موتور تک لانسین

  • جزئیات موتور تک
مدل G 390 F
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک
قدرت موتور (hp) 13
حجم موتور (cc) 389
حجم مخزن روغن (L) 1/1
حجم باک سوخت (L) 6/5
ساعت کارکرد (h) 4
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد ویبراتور ، پمپ آب ، موتور سمپاش ، موتور برق ، برش آسفالت ، کاتر ، کمپکتور ، شمشه موتور ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت افقی
وزن (kg) 31
سیستم استارت هندلی
ابعاد 443×450×405

 

موتور تک لانسین G 390 FD

 

موتور تک لانسین

  • جزئیات موتور تک
مدل G 390 FD
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک
قدرت موتور (hp) 13
حجم موتور (cc) 389
حجم مخزن روغن (L) 1/1
حجم باک سوخت (L) 6/5
ساعت کارکرد (h) 4
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد ویبراتور ، پمپ آب ، موتور سمپاش ، موتور برق ، برش آسفالت ، کاتر ، کمپکتور ، شمشه موتور ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت افقی
وزن (kg) 34
سیستم استارت استارتی
ابعاد 443×450×405

 

موتور تک لانسین G 420 F

 

موتور تک لانسین

مدل G 420 F
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک
قدرت موتور (hp) 15
حجم موتور (cc) 420
حجم مخزن روغن (L) 1/1
حجم باک سوخت (L) 6/5
ساعت کارکرد (h) 6
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد ویبراتور ، پمپ آب ، موتور سمپاش ، موتور برق ، کمپرسور ، برش آسفالت ، کاتر ، کمپکتور ، شمشه موتور ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت افقی
وزن (kg) 31
سیستم استارت هندل
ابعاد 443×450×405

 

موتور تک لانسین G 420 FD

 

موتور تک لانسین

  • جزئیات موتور تک
مدل G 420 FD
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک
قدرت موتور (hp) 15
حجم موتور (cc) 420
حجم مخزن روغن (L) 1/1
حجم باک سوخت (L) 6/5
ساعت کارکرد (h) 6
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد ویبراتور ، پمپ آب ، موتور سمپاش ، موتور برق ، کمپرسور ، برش آسفالت ، کاتر ، کمپکتور ، شمشه موتور ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت افقی
وزن (kg) 34
سیستم استارت استارتی
ابعاد 443×450×405

 

موتور تک لانسین LC2V78F-1

 

موتور تک لانسین

  • جزئیات موتور تک
مدل LC2V78F-1
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور دو سیلندر کولر روغن دار ، دارای اگزوز
قدرت موتور (hp) 21
حجم موتور (cc) 678
حجم مخزن روغن (L) 1/5
حجم باک سوخت (L) ندارد
ساعت کارکرد (h) 6
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد ویبراتور ، پمپ آب ، موتور سمپاش ، موتور برق ، کمپرسور ، برش آسفالت ، کاتر ، کمپکتور ، شمشه موتور ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت افقی
وزن (kg) 43
سیستم استارت استارتی
ابعاد 450×400×510

 

موتور تک لانسین LC2V90FD

 

موتور تک لانسین

مدل LC2V90FD
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور دو سیلندر کولر روغن دار ، دارای اگزوز
قدرت موتور (hp) 30
حجم موتور (cc) 999
حجم مخزن روغن (L) 2/3
حجم باک سوخت (L) ندارد
ساعت کارکرد (h) 6
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد ویبراتور ، پمپ آب ، موتور سمپاش ، موتور برق ، کمپرسور ، برش آسفالت ، کاتر ، کمپکتور ، شمشه موتور ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت افقی
وزن (kg) 60
سیستم استارت استارتی
ابعاد 685×567×555

 

موتور تک لانسین LC1P70FA

 

موتور تک لانسین

  • جزئیات موتور تک
مدل LC1P70FA
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک ، شفت عمودی
قدرت موتور (hp) 5
حجم موتور (cc) 196
حجم مخزن روغن (L) 0/6
حجم باک سوخت (L) 1/2
ساعت کارکرد (h) 4
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد چمن زن و ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت عمودی
وزن (kg) 12/8
سیستم استارت هندلی
ابعاد 278×358×385

 

موتور تک لانسین LC1P75F

 

موتور تک لانسین

  • جزئیات موتور تک
مدل LC1P75F
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک ، شفت عمودی
قدرت موتور (hp) 6/1
حجم موتور (cc) 224
حجم مخزن روغن (L) 0/6
حجم باک سوخت (L) 1/4
ساعت کارکرد (h) 4
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد چمن زن و ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت عمودی
وزن (kg) 13/5
سیستم استارت هندلی
ابعاد 258×341×384

 

موتور تک لانسین LC1P90F-1

 

موتور تک لانسین

مدل LC1P90F-1
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور تک سیلندر هوا خنک ، شفت عمودی
قدرت موتور (hp) 12
حجم موتور (cc) 432
حجم مخزن روغن (L) 0/6
حجم باک سوخت (L) 1/2
ساعت کارکرد (h) 4
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد چمن زن و ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت عمودی
وزن (kg) 31
سیستم استارت استارتی
ابعاد 300×388×432

 

موتور تک لانسین LC2P82F

 

موتور تک لانسین

مدل LC2P82F
نوع سوخت بنزینی
نوع موتور دو سیلندر هوا خنک ، شفت عمودی
قدرت موتور (hp) 20
حجم موتور (cc) 803
حجم مخزن روغن (L) 0/6
حجم باک سوخت (L) 1/2
ساعت کارکرد (h) 4
بالاترین دور 3600
گارانتی یک سال
کارکرد چمن زن و ...
نوع موتور چهار زمانه
شفت عمودی
وزن (kg) 31
سیستم استارت استارتی
ابعاد 300×388×432

 

برای مشاهده صفحه اصلی موتور تک اینجا کلیک کنید

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

مشاوره رایگان
Close and go back to page
دفتر تهران 02166962067 __ 02166476913
Toggle Bar