موتور برق بنزینی پاورمیت (Powermate)


 موتور برق پاورمیت - موتور برق honda - نمایندگی موتور برق پاورمیت -موتور برق بنزینی پاورمیت - قیمت موتور برق پاورمیت - قیمت موتور برق بنزینی پاورمیت - ژنراتور برق پاورمیت - خرید موتور برق پاورمیت - فروش موتور برق پاورمیت - موتور برق سه فاز پاورمیت - موتور برق سایلنت پاورمیت - موتور برق بی صدا پاورمیت - موتور برق مسافرتی پاورمیت - فروشگاه موتور برق پاورمیت - موتور برق خانگی پاورمیت - موتور برق اینورتر پاورمیت - موتور برق ژاپنی - موتور برق کوچک پاورمیت - موتور برق اضطراری پاورمیت - موتور برق قابل حمل پاورمیت - ژنراتور بنزینی پاورمیت - موتور برق اینورتر پاورمیت - موتور برق پاورمیت قیمت - موتور برق پاورمیت - قیمت موتور برق بی صدا پاورمیت


موتور برق پاورمیت PM0497000.05

موتور برق 

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 24 (in) عمق مونتاژ 31
(in) طول محصول 31 (in) ارتفاع مونتاژ 24
(in) عرض محصول 21 (in) عرض مونتاژ 21
 
(waat) ولتاژ مداوم 7000 (cc)حجم موتور 390
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 199
پیک ولتاژ 8750 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 8 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 13
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 2

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PM0435005.01

موتور برق 

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 25 (in) عمق مونتاژ 29
(in) طول محصول 29 (in) ارتفاع مونتاژ 25
(in) عرض محصول 20 (in) عرض مونتاژ 20
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 5000 (cc)حجم موتور 287
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 162
پیک ولتاژ 6250 نشانگر سوخت خیر
(حجم مخزن سوخت(گالن 8 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 10
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 1

 

موتور برق پاورمیت PM0123250

 موتور برق

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 23.11 (in) عمق مونتاژ 23.5
(in) طول محصول 23.5 (in) ارتفاع مونتاژ 23.11
(in) عرض محصول 17.0 (in) عرض مونتاژ 17
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 3250 (cc)حجم موتور 208
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 105
پیک ولتاژ 4050 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 5 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 7
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 8

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PM0126000

 موتور برق

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 26.35 (in) عمق مونتاژ 29.38
(in) طول محصول 28.5 (in) ارتفاع مونتاژ 27.88
(in) عرض محصول 20.0 (in) عرض مونتاژ 20.88
 
(waat) ولتاژ مداوم 6000 (cc)حجم موتور 414
(V) ولتاژ 240 (lb) وزن محصول 179
پیک ولتاژ 7500 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 7 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 12
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 3

 

موتور برق پاورمیت PM0103008

موتور برق 

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 18 (in) عمق مونتاژ 23.25
(in) طول محصول 23.25 (in) ارتفاع مونتاژ 18
(in) عرض محصول 19 (in) عرض مونتاژ 19
 
(waat) ولتاژ مداوم 3000 (cc)حجم موتور 212
(V) ولتاژ 120 (lb) وزن محصول 94
پیک ولتاژ 3750 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 4 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 7
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 6

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PM0141200

موتور برق 

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 15.9 (in) عمق مونتاژ 19.8
(in) طول محصول 19.8 (in) ارتفاع مونتاژ 15.9
(in) عرض محصول 15.6 (in) عرض مونتاژ 15.6
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 1200 (cc)حجم موتور 98
(V) ولتاژ 120 (lb) وزن محصول 60
پیک ولتاژ 1500 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 1.5 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت -
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 2

 

موتور برق پاورمیت PM0145500

 موتور برق

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 24.5 (in) عمق مونتاژ 31.5
(in) طول محصول 31.5 (in) ارتفاع مونتاژ 24.5
(in) عرض محصول 27.3 (in) عرض مونتاژ 27.3
 
(waat) ولتاژ مداوم 5500 (cc)حجم موتور 420
(V) ولتاژ 240 (lb) وزن محصول 173
پیک ولتاژ 6875 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 7 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت -
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 5

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PM0143250

موتور برق 

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 20.6 (in) عمق مونتاژ 26.7
(in) طول محصول 26.7 (in) ارتفاع مونتاژ 20.6
(in) عرض محصول 25.5 (in) عرض مونتاژ 25.5
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 3250 (cc)حجم موتور 208
(V) ولتاژ 120 (lb) وزن محصول 107
پیک ولتاژ 4050 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 4.5 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت -
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 5

 

موتور برق پاورمیت PMC106507

موتور برق 

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 24 (in) عمق مونتاژ 31
(in) طول محصول 31 (in) ارتفاع مونتاژ 24
(in) عرض محصول 28 (in) عرض مونتاژ 28
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 6500 (cc)حجم موتور 420
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 178.6
پیک ولتاژ 8125 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 6.5 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 15
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 5

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PMC105007

موتور برق 

(in) ارتفاع محصول 24 (in) عمق مونتاژ 31
(in) طول محصول 31 (in) ارتفاع مونتاژ 24
(in) عرض محصول 28 (in) عرض مونتاژ 28
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 5000 (cc)حجم موتور 389
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 163.6
پیک ولتاژ 6250 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 6.5 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 13
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 4

 

موتور برق پاورمیت PM0497000.05

 موتور برق

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 24 (in) عمق مونتاژ 31
(in) طول محصول 31 (in) ارتفاع مونتاژ 24
(in) عرض محصول 21 (in) عرض مونتاژ 21
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 7000 (cc)حجم موتور 390
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 199
پیک ولتاژ 8750 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 8 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 13
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 2

لیست قیمت موتور برق

موتور برق پاورمیت PMC103007

موتور برق 

 • ابعاد موتور برق
(in) ارتفاع محصول 20 (in) عمق مونتاژ 26
(in) طول محصول 26 (in) ارتفاع مونتاژ 20
(in) عرض محصول 24.75 (in) عرض مونتاژ 24.75
 
 • جزئیات موتور برق
(waat) ولتاژ مداوم 3000 (cc)حجم موتور 212
(V) ولتاژ 120/240 (lb) وزن محصول 99.2
پیک ولتاژ 3750 نشانگر سوخت بلی
(حجم مخزن سوخت(گالن 4 نوع سوخت بنزین
صدا خفه کن بلی (hp) قدرت 7
تنظیم توماتیک ولتاژ بلی تعداد مدار 4

 power-generator-3

Jamcosanat Corp. © All Rights Reserved

کلیه حقوق برای گروه جامکو صنعت محفوظ می باشد

شروع مکالمه
یکی از اعضا را انتخاب و در واتساپ گفتگو کنید

مشاوره رایگان
Close and go back to page
دفتر تهران 02166962067 __ 02166476913
Toggle Bar